Поліомієліт: епідемічна ситуація у світі та заходи його профілактики

Друк
PDF

018695206_401001.jpgПоліомієліт - інфекційне захворювання, яке характери­зується переважним ураженням центральної нервової системи з розвитком в’ялих парезів та паралічів. Джерелом збудника інфекції є людина - хворий або вірусоносій. Вірус виявляєть­ся в слизу носоглотки, а також виділяється у навколишнє се­редовище з фекаліями. Виділення вірусу починається на 2-4-й день після зараження. З носоглотки вірус виділяється протягом 1 тижня, а з фекаліями - протягом 3-4 тижнів, але інколи до 4-х місяців та більше. Передача вірусу відбувається фекально-оральним шляхом, можливий і повітряно-крапельний шлях передачі збудника. Зараження вірусом поліомієліту відносно рідко веде до розвитку типового захворювання, частіше вини­кає вірусоносійство, яке має основне значення в розповсюджен­ні поліомієліту. Масивне виділення вірусу з фекаліями визна­чає можливість розповсюдження його через харчові продукти, воду, брудні руки.

За даними Всесвітньої орга­нізації охорони здоров’я до те­перішнього часу випадки захво­рювання па поліомієліт, зокрема епідемічного характеру, реє­струвалися в трьох країнах світу: Пакистані, Нігерії та Афганістані. З травня поточного року зареє­стровані масові випадки захво­рювання поліомієлітом у Сомалі та Кенії із загальною кількістю потерпілих понад 120 осіб. Упро­довж 2013 року на всій терито­рії Ізраїлю в пробах стічних вод, відібраних у рамках планового епіднагляду, та від здорових лю­дей, був виділений дикий вірус поліомієліту І типу, який іден­тичний вірусу, що циркулював на території Єгипту в 2012 році.

У Китайській Народній Рес­публіці в окремих округах цей поліовірус виділено від дітей віком до 3-х років та молодих людей у віці від 22 до 26 років, хворих на параліч, та підтверджено факт смерті одного із вказаних хворих.

Всесвітня організація охоро­ни здоров’я оцінює дану ситуацію як неочікувану та таку, що ста­новить загрозу здоров’ю, маючи ризик міжнародного розповсю­дження вірусу.

Основою профілактики поліомієліту є імунізація.

Вакцинацію в Україні розпо­чинають у 3-місячному віці і про­водять трьохразово з інтервалом в один місяць.

Відповідно до рекомен­дацій Всесвітньої організації охорони здоров’я всі особи, які в’їжджають та виїжджають із країн чи районів, в яких був за­реєстрований дикий поліовірус, повинні бути щеплені згідно з на­ціональними вимогами.

В Ізраїлі розпочато прове­дення вакцинації від поліомієліту дітей до дев’яти років, імуніза­цією охоплено до 250 тис. осіб, що складає близько 60% від кількості дітей, які підлягають щепленням, у Китайській На­родній Республіці імунізацією охоплено 3,8 млн дітей віком до 15 років, також щеплено дорос­ле населення південних регіонів у віці 15-39 років. У Сомалі вакци­нацією охоплено близько 4 млн людей.

У Черкаській області постій­но проводиться вірусологічний моніторинг стічних вод на поліовіруси. Ведеться активний епіднагляд за виявленням випадків гострих в’ялих паралічів та вияв­лення осіб із підозрою на захво­рювання поліовірусної етіології. Для проведення імунізації проти поліомієліту дітям за віком згід­но з календарем профілактичних щеплень лікувально-профілак­тичні заклади області забезпечені достатньою кількістю медичних імунобіологічних препаратів.